Protocol leerplicht en verzuim

Leerplichtzaken

Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is onmisbaar in de voorbereiding op een zelfstandige positie in de maatschappij. Vanaf het begin van de basisschool moeten kinderen en hun ouders leren om goed met het naar school gaan om te gaan. Daarom is er de leerplicht.

Er is een wet waarin de belangrijkste spelregels rond de leerplicht staan: de Leerplichtwet. Deze gaat er vanuit dat de ouder voor twee dingen zorgt:
1. u schrijft uw kind op een school in, en
2. u zorgt ervoor dat uw kind ook naar die school gaat.

De gemeente moet erop toezien dat alle leerplichtigen ook echt aan het onderwijs deelnemen. Deze taak wordt uitgeoefend door de leerplichtambtenaar.

De afdeling Leerplicht van de gemeente Groesbeek is gevestigd in het gemeentehuis. Henriette Maassen  is onze leerplichtambtenaar.
Telefoonnummer: 024-3298003 of 06-54228728

 

Protocol leerplicht en verzuim.

 

 

 

De leerplichtwet.

In de Leerplichtwet staat dat alle jongeren in de leeftijd van 5 t/m 17 jaar in Nederland naar school moeten. De ouders/verzorgers/voogden zijn wettelijk verplicht er voor te zorgen dat:

·         het kind ingeschreven wordt op een school en

·         dit kind de school ook daadwerkelijk bezoekt.

Het kind mag al naar school zodra het 4 is geworden, maar het wordt pas volledig leerplichtig op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand dat het kind 5 wordt.

Geoorloofd en ongeoorloofd verzuim.

· Ziekteverzuim: Het kan voorkomen dat het kind wegens ziekte tijdelijk niet naar school kan. Dit moet ’s ochtends voor 8.40 uur gemeld zijn. Als er niet voor 9 uur gebeld is, wordt door de school het initiatief genomen om te bellen. De school vindt het belangrijk om te weten waarom een kind niet op school is. Dit is vooral een teken van bezorgdheid. Krijgt de school geen gehoor voor 9.30 uur, dan wordt dit gezien als ongeoorloofd verzuim. Als een kind heel vaak ziek gemeld wordt en de reden van de ziekte wordt in twijfel getrokken, dan kan door de school een verzoek gedaan worden aan de schoolarts om een kind op te roepen voor nader onderzoek.

 

· Ongeoorloofd verzuim: verlof dat zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt opgenomen, wordt aangemerkt als ongeoorloofd verzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden, die vervolgens een onderzoek naar de reden van het verzuim zal instellen. Bij de eerste keer gaat er een briefje mee naar huis dat voorzien moet worden van een reden voor het verzuim met een handtekening.

· Bij de tweede keer volgt er een briefje met een waarschuwing dat ook ondertekend dient te worden en bij de derde keer vindt er direct een melding plaats bij de leerplichtambtenaar. Afhankelijk van haar bevindingen kan er een proces-verbaal opgemaakt worden.

· Te laat komen: ook te laat komen op school wordt aangemerkt schoolverzuim. Als het kind vaak te laat komt, dan kan dit voor de school reden zijn dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

 

De taken van de leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar heeft naast de administratieve taak en opsporingstaak ook een taak op het gebied van maatschappelijke zorg. De leerplichtambtenaar probeert in het belang van uw kind een afdoende oplossing te vinden. Zij werkt daarbij niet alleen samen met scholen en onderwijsinstituten, maar heeft ook intensieve contacten van instellingen op het gebied van de individuele (jeugd)hulpverlening.

 

Procedure op school

1. De ouders melden hun kind ziek voor 8.40 uur. De school registreert dit als ziekmelding.

2. De ouders melden hun kind niet af voor 8.40 uur. De absentie wordt door de leerkracht opgenomen. De leerkracht belt rond de klok van 9.00 uur naar huis.

Is het kind ziek, wordt het alsnog als ziek geregistreerd (Z - ParnasSys).

3. Krijgt de school geen gehoor voor 9.30 uur, wordt de afwezigheid van het kind als ongeoorloofd verzuim geregistreerd (O – ParnasSys).

4. De leerkracht geeft het kind de volgende dag een briefje mee naar huis waarop de reden van het verzuim moet worden genoteerd voorzien van een handtekening.

5. Bij een tweede keer volgt er weer een briefje met een waarschuwing.

Het briefje wordt weer ondertekend en voorzien van een reden.

6. Bij een derde keer gaat er meteen een melding naar de leerplichtambtenaar.

7. Zijn kinderen te laat op school, dan wordt dit direct geregistreerd (TL – ParnasSys).

8. Bij herhaling neemt de leerkracht contact op met de ouders.

9. Blijft het te laat komen zich ook hierna voortzetten, dan maakt de leerkracht hierover melding bij de directie. Middels een brief van de directie krijgen zij een duidelijke waarschuwing.

10. De volgende stap is een melding bij de leerplichtambtenaar.

11. Als er een bepaalde regelmaat zit in het ziekmelden van een kind, vindt er een gesprek plaats op school over het verzuim met de leerkracht en de directie. Blijft er alsnog onduidelijkheid of twijfel bestaan over de reden van het verzuim, dan vindt er een verzoek plaats door de school aan de schoolarts.

   

 

Kinderen kunnen om de volgende redenen afwezig zijn op school:


1. Wegens ziekte.
Op school wordt een verzuimregistratie bijgehouden. Dit is een wettelijke verplichting. Dagelijks wordt genoteerd welke kinderen er afwezig zijn. De ouders dienen het kind zelf ziek te melden. Dit kan telefonisch (voor 9.00 uur) of middels een brief. Heeft de school om 9.00 uur geen bericht ontvangen dan wordt er met u contact opgenomen.
Constateren we dat een kind langdurig ziek is of dat een kind veelvuldig wegens ziekte tijdens een periode van 5 maanden verzuimt dan wordt er met de ouders contact opgenomen. Dat gebeurt ook als een kind regelmatig op maandag of vrijdag wegens ziekte thuis is.
Bij langdurige afwezigheid wegens ziekte kan de school samen met de ouders overgaan tot aanvragen van huiswerkbegeleiding.

2. Wegens verlof.
Vanaf de leeftijd van 5 jaar zijn kinderen leerplichtig. De kinderen moeten dus gewoon naar school. Ofschoon kinderen van 4 nog niet leerplichtig zijn, verwachten wij wel dat zij het volledige programma van de klas volgen. Dat is een voorwaarde voor een goede kwaliteit van het onderwijs en dus in het belang van uw eigen kind. In bijzondere gevallen kan er verlof aangevraagd worden middels een aanvraagformulier dat bij de directie opgehaald kan worden (Zie bijlage 1). Dit aanvraagformulier wordt altijd schriftelijk beantwoord (zie bijlage 2)

Verlofaanvragen voor de vrijdagen voor aanvang schoolvakanties.

Uitdrukkelijk dienen we te vermelden dat ook verlofaanvragen voor vrijdagen voor aanvang van een schoolvakantie in principe niet meer gehonoreerd worden. Ook dit zijn verplichte schooldagen! Wij vinden als school VIEREN ook heel belangrijk.
Samen Kerstmis vieren, carnaval, het schooljaar afsluiten enz. We besteden als team en ouders veel aandacht aan de voorbereiding van vieringen. Het geeft warmte en sfeer op onze school en is voor de kinderen heel belangrijk om mee te maken.

Verlofaanvragen, die niet voldoen aan bovenvermelde voorwaarden zullen niet meer worden gehonoreerd. Het behouden van een goede kwaliteit van het onderwijs, is voor ons de reden om tot aanscherping van het verlofbeleid over te gaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakseweg 3 6562 LR Groesbeek
024-3976072
Login CMS